Kontraktsvilkår Smartvarsling Drift AS

Privatkunder

 

Omfang 

Herunder nevnte vilkår omfatter kontrakt ved kjøp eller leie av varslingsutstyr– og tjenester fra Smartvarsling Drift AS (heretter betegnet SVD). Varslingstjenesten omfatter kun det som er spesifisert i kontrakt og aksjonsplan. 14 dagers angrefrist regnes fra dato fra montering (gjelder privatkunder). Denne kontrakt omhandler det hele og fulle kontraktansvar mellom partene, såfremt annet ikke er skriftlig avtalt. Endringer eller tilleggsleveranser/ -ytelser faktureres etter den til enhver tid gjeldende prisliste så fremt annet ikke er skriftlig avtalt. Instrukser og lignende skal være godkjent av begge parter. SVD kan kreve at endringer skal bekreftes skriftlig.

 

1 Utstyr

Første gangs installasjon skal utføres av SVD eller installatør godkjent av SVD. Dersom kunde selv ønsker å foreta installasjon, skal installasjonsmanual følges, for at garantier skal være gjeldende.

2 Service

SVD har rett til å utføre rutinekontroll og service på varslingssystemets funksjon enten hos kunden eller via fjerntilgang til systemet så lenge kunden er abonnementskunde. All installasjon og service utført av SVD vil utføres på hverdager i tidsrommet kl. 07:00 til 17:00.

Alle servicer skal utføres av kunde. Dersom kunde ønsker at SVD skal utføre service vil dette faktureres etter de til enhver tids gjeldende prislister. Servicer som oppstår på grunn av godkjent reklamasjon på produkt dekkes av SVD. For både installasjon og servicer vil SVD bistå kunde med teknisk veiledning per telefon på hverdager etter de til enhver tids gjeldende åpningstider.

For bytte av batteri eldre enn 2 årfra installasjonen/siste bytte, bærer kunden kostnadene for batteri og leveranse. Batteriene kan bestilles på smartvarsling@alarm24.no eller ved å ringe +47 4000 1785. Ved bruk av batterier som ikke er godkjent av SVD, vil SVD sitt garantiansvar bortfalle.

3 Tilknytning

3.1 SVD anbefaler sine kunder at varslingssystemet sender/kommuniserer både via internett og GPRS/GSM. Alle våre abonnementskunder har kommunikasjon via internett og GPRS/GSM, så fremt kunden har internett og dekning for GPRS/GSM, eller annet ikke er avtalt. Dersom kunden har finansiering gjennom finansieringspartner inngår månedskostnad i finansieringen frem til utstyret er nedbetalt.

Alle abonnement som fordrer umiddelbar reaksjon følges opp ved kontrollringing fra SVD. Kunden skal ved oppringning Svare ved å oppgi riktig passord for avlysning av aksjon. Dersom kunden eller kundens oppgitte kontaktperson ikke svarer per telefon eller ikke oppgir riktig passord eller vedkomne bekrefter innbrudd eller annen utrykningsgrunn, fortsetter aksjonen i henhold til rutinen i avtalte abonnementstype. Aksjon avlyses dersom varslingssystemet blir deaktivert etter utløst varsling med riktig kode, fjernkontroll, app eller når kunde oppgir riktig passord. Dersom kunden selv er årsak til utløst varsling og kunden ikke har mottatt oppringning fra SVD i løpet av de etterfølgende 5 minutter, skal kunden selv ringe SVD for å stoppe aksjonen. Utrykning som følge av brukerfeil med manglende avbestilling av utrykning vil kunne bli fakturert kunden etter de til enhver tids gjeldende satser.

Alle abonnement som fordrer umiddelbar reaksjon følges opp ved kontrollringing fra SVD. Kunden skal ved oppringning Svare ved å oppgi riktig passord for avlysning av aksjon. Dersom kunden eller kundens oppgitte kontaktperson ikke svarer per telefon eller ikke oppgir riktig passord eller vedkomne bekrefter innbrudd eller annen utrykningsgrunn, fortsetter aksjonen i henhold til rutinen i avtalte abonnementstype. Aksjon avlyses dersom varslingssystemet blir deaktivert etter utløst varsling med riktig kode, fjernkontroll, app eller når kunde oppgir riktig passord. Dersom kunden selv er årsak til utløst varsling og kunden ikke har mottatt oppringning fra SVD i løpet av de etterfølgende 5 minutter, skal kunden selv ringe SVD for å stoppe aksjonen. Utrykning som følge av brukerfeil med manglende avbestilling av utrykning vil kunne bli fakturert kunden etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.2 lokalabonnement

Inkluderer app med mulighet for av-/påslag, se hjem-funksjon, hendelseslogg samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SVD sin mobilapplikasjon. Inkluderer SIM-kort. Kunden velger selv om Smartvarsling kun skal fungere lokalt i bygget eller om det skal sende til egen mobiltelefon. Tilknytning til vaktstasjon er IKKE inkludert. Pris i henhold til gjeldende prisliste, p.t. kr. 49,- per måned

3.3 Varslingsabonnement

Inkluderer app med mulighet for av-/påslag, se hjem-funksjon, hendelseslogg samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SVD sin mobilapplikasjon. Inkluderer SIM-kort. Alle hendelser overføres til en politi- og FG-godkjent vaktsentral. Ved en utløst hendelse sendes det en pushmelding og e-post til kundens telefon samt oppgitte kontaktpersoner og de ringes inntil 2 ganger for å varsle utløste detektorer. Dersom det ikke oppnås kontakt med kunden eller kunden avslutter hendelsen sendes vekter dersom SVD tilbyr vektertjeneste i det aktuelle området. Kunden belastes for vekterutrykning etter de til enhver tid gjeldende prislister. SVD dekker kostnaden ved eventuell falsk utrykning, dersom feil på utstyr er årsak. Pris i henhold til gjeldende prisliste, p.t. kr. 280,- per måned.

3.4 Brannabonnement

Inkluderer app med mulighet for av-/påslag, se hjem-funksjon, hendelseslogg samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SVD sin mobilapplikasjon. Inkluderer SIM-kort. Brannabonnement overfører alle hendelser til kundens mobil og politi- og FG-godkjent vaktsentral. Ved en utløst brannalarm sendes det en pushmelding og e-post til kundens telefon samt oppgitte kontaktpersoner og de ringes inntil 2 ganger for å varsle utløste detektorer. Dersom det ikke oppnås kontakt med kunden eller kunden avslutter hendelsen kontakter SVD lokalt brannvesen. Det er brannvesenet som avgjør om det skal rykkes ut eller ikke. Kunden belastes for utrykning etter de til enhver tid gjeldende prislister hos SVD.  SVD dekker kostnaden ved eventuell falsk utrykning, dersom feil på utstyr er årsak. Pris i henhold til gjeldende prisliste, p.t. kr. 150,- per måned.

3.5 Totalabonnement

Inkluderer app med mulighet for av-/påslag, se hjem-funksjon, hendelseslogg samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SVD sin mobilapplikasjon. Inkluderer SIM-kort. Abonnementene inkluderer tilgang til SVD sin mobilapplikasjon. I Totalabonnement inngår både Varslings- og Brannabonnement som beskrevet ovenfor. Pris i henhold til gjeldende prisliste, p.t. kr. 360,- per måned.

3.6 Abonnement/garanti dekker ikke kostnadene ved oppussing, bygningsmessige eller andre endringer som berører varslingsanlegget. Skade eller feil på produktene som oppstår som en følge av slikt arbeid må dekkes av kunden. Det samme gjelder:

 • Ytre fysiske påvirkninger eller andre ytre omstendigheter som f.eks. hærverk, lynnedslag, brann eller oversvømmelse. Se for øvrig pkt. 7.4
 • Bygningsmessige endringer etter installasjonen som krever forandring eller ombygging av varslingssystemet.
 • Inngrep under abonnementsperioden i varslingssystemet foretatt av kunden eller andre uten skriftlig tillatelse av SVD.
 • Pålegg fra offentlige myndigheter eller el-leverandør.
 • Feil på GSM-nettet.
 • Feil på strømnettet/nettbortfall.
 • Service som skyldes endringer i kundens bredbåndsabonnement.
 • Feil på godkjent utstyr knyttet til SVD sitt utstyr, men som ikke er definert på kontrakten

Installasjonen er gjort på bakgrunn av den informasjon installatør har fått ved montering med hensyn på husdyr og miljø. Kunden har ansvar for at eventuell ommøblering, ombygging, nye gardinoppheng, nye husdyr osv. ikke forårsaker falske varslinger eller nedsatt funksjon på varslingssystemet. SV har rett til å forandre på plassering av komponenter på kundens bekostning dersom miljøforandringer forsaker falske varslinger, gjelder kun dersom kunde benytter seg av utvidet varslingstjeneste som varsling-, brann- eller totalabonnement eller tilsvarende.

3.7 Dekning og tilgang til GSM-nettet varierer over tid, og fra sted til sted. SVD kan derfor ikke garantere tilgang til og/eller kontakt med GSM-nettet for alarmoverføring. Dersom GSM-nettet faller ned kan ikke SVD holdes ansvarlig og er således ikke erstatningspliktig. Om GSM-nettet eller annen overføringsvei opphører har SVD intet ansvar for å opprettholde tjenesten eller stå for erstatningsprodukt. For de kunder som er tilknyttet SVD sin vaktstasjon er SIM-kortet SVD sin eiendom og skal ikke erstattes eller på annen måte fjernes fra alarmsentralen uten skriftlig samtykke fra SVD.

Varslingsoverføring via GSM-nettet er ikke kontinuerlig overvåket. Overføringen testes jevnlig av SVD, men det anbefales at kunden selv tester varslingsoverføringen fra tid til annen. Kunde er selv ansvarlig fra å melde fra til vaktstasjon umiddelbart etter utført test, for å unngå unødvendig utrykning, dersom kunde har oppgradert til totalabonnement eller lignende tjeneste. Dersom kunde ikke melder fra omgående etter utført test, kan utført utrykning bli fakturert kunde.

 

4 Betalingsbetingelser og prisjusteringer

4.1 SVD kan kredittsjekke alle kunder og kunden samtykker i at SVD kan innhente kredittopplysninger om kunden ved avtaleinngåelse. SVD forbeholder seg retten til å annullere kontrakten ved ikke godkjent eller manglende kredittsjekk.

4.2 Avtalt varekjøp og installasjonskostnad faktureres netto per 10 dager. Ved mislighold av betaling for varekjøp og installasjonskostnader eller ved opphør av avtalen, uansett grunn, har SVD rett til å omprogrammere alarmsentralens sender, slik at kunde ikke lenger er tilknyttet SVD sin app og varslings-alarmstasjon, samt bytte varslingsoblater- og skilter på boligen, eller ta tilbake montert utstyr.

4.3 Løpende abonnement faktureres forskuddsvis hver måned fra den dagen varslingssystemet er ferdig montert. Abonnementsprisen som fremkommer på kontrakten forutsetter SVD sin betalingsløsning. Dersom kunden ønsker papirfaktura, tilkommer et fakturagebyr etter gjeldende satser. Ved vesentlig mislighold av betaling av løpende abonnement har SVD rett til å midlertidig koble ut tjenesten med samtidig varsel inntil utestående beløp er betalt. Abonnenten plikter fortsatt å betale for tjenesten selv om tjenesten i et slikt tilfelle midlertidig er koblet ut.

4.4 Ved økede lønnsutgifter og sosiale utgifter, offentlige avgiftsøkninger eller andre relevante utgifter er SVD berettiget til å høyne abonnementsbeløpet fra den dato endringen har funnet sted, uten forutgående varsel til kunden.

4.5 SVD har ensidig rett til å foreta endringer av priser, tjenester og andre vilkår. Slike endringer vil enten bli varslet ved: (1) Publisering på SVDs kundesider eller (2) direkte henvendelser.

(1) Meldinger som publiseres på kundesidene trer i kraft 30 dager etter publiseringsdato, med mindre avtalen bringes til opphør av en av partene før dette tidspunktet.

(2) Direkte henvendelse til kunden, normalt gjennom epost til kunden eller sammen med faktura eller annen informasjon fra SVD. Meldinger som sendes kunden per post eller epost trer i kraft 5 dager etter dato for utsending, med mindre avtalen bringes til opphør av en av partene før dette tidspunktet.

4.6 Fakturering via finansieringspartner

Alle kunder som velger å betale via finansieringspartner kan få gratis betalingsutsettelse, antall mnd. spesifiseres på kontraktens forside. Abonnement er også gratis samme periode. Kunden har bindingstid i samme antall mnd., som han/hun har gratis betalingsutsettelse/abonnement. Kunde kan etter denne perioden, velge å betale inn det totale beløpet skissert i finansieringspartner sin avtale eller betale det faste avtalte månedsbeløpet, som inkluderer valgte abonnementstjeneste, skissert i SVD-avtale/finansieringspartner-avtale. Kunder som velger å betale via finansieringspartner kan når som helst betale inn utestående beløp. Dersom kunde betaler inn utestående beløp vil kunde faktureres for abonnementstjenester fra SVD, i henhold til SVD sin gjeldende prisliste. Kunde eier utstyret, men SVD har salgspant i produktene inntil de er fullt nedbetalt.

 

5 Plikter

5.1 Kundens plikter

 • Må sørge for at 230V strømforsyning til sentralapparatet er i funksjon.
 • Må sørge for at innendørstemperaturen ikke går under 5 grader celsius eller over 55 grader celsius.
 • Bør regelmessig teste alarmsystemet, og skal ved feil varsle SVD.
 • Plikter å behandle varslingsanlegget på en slik måte at funksjonene opprettholdes og feilvarsling unngås.
 • Plikter å sørge for at SVD til enhver tid har korrekt aksjonsplan med tilhørende telefonnummer og epost for kontakt.
 • Kunden vil være erstatningsansvarlig overfor SVD for skade eller tap som påføres SVD etter alminnelige erstatningsregler. Dette omfatter også tilfeller der kunden på erstatningsbetingende måte unnlater å forhindre varslingsutløsning eller unnlater å forhindre utrykning, ved totalabonnement eller lignende tjenester, i tilfeller der det ikke er grunnlag for dette.
 • Skal fylle ut aksjonsplan. Aksjonsplanen er avgjørende for at SVD skal få utført en tilfredsstillende tjeneste. Administrasjon av aksjonsplan, som endringer av passord og kontaktinformasjon skal gjøres på mine sider eller ved å kontakte SVDs kundeservice per telefon. Ved telefon kreves passord for å utføre endringer.
 • Kunde vil være erstatningsansvarlig overfor SVD dersom kunde ikke er hjemme ved avtalt tid for installasjon eller service. Kunde vil faktureres etter den til enhver tidsgjeldende timepris for installatør.

5.2 SVD sine plikter

I tillegg til plikter beskrevet vedrørende installasjon og abonnement, har SVD plikt til å sørge for testsignal til SVD på nye varslingsanlegg med tilknytning. Varslingssystemet tester jevnlig automatisk varslingsoverføringen på de typer anlegg hvor dette er påkrevd.

 

6 Ansvar og begrensninger

6.1 Ansvaret SVD kan påføres i henhold til gjeldende avtale og etter norsk lov, dekkes av vår ansvars- og garantiforsikring. SVDs ansvar er begrenset oppad til kr. 100 000,- ved både personskade og eiendomsskade. SVDs ansvar omfatter ikke indirekte skade eller følgeskade.

SVDs ansvar for tap eller skade er videre begrenset således at abonnementet ikke overflødiggjør kundens egen forsikringsdekning, og kunden anbefales å tegne forsikring som dekker innbrudd, brann, hærverk, vannskade, lynnedslag, naturkatastrofer og lignende.

SVD er ikke ansvarlig for skade, tap som følge av teknisk svikt på varslingssystemet eller manglende tjeneste når dette ikke har direkte sammenheng med grov uaktsomhet hos selskapet eller dets ansatte.

SVD er ikke ansvarlig for skade, tap eller forsinkelser som følge av krig, krigslignende situasjoner, streik, lockout, boikott, blokade, naturkatastrofe eller lignende omstendigheter, uansett om SVD skulle være part i eller offer for slike hendelser. Dette gjelder også større hendelser utenfor SVDs kontroll som berører vår normale tjeneste.

SVD er ikke ansvarlig for konsekvenser av lovendringer eller pålegg fra offentlige myndigheter.

SVD er ikke ansvarlig for eksterne komponenter knyttet til varslingssystemet, og konsekvensen av uteblitt virkning av disse.

SVD dekker abonnentens egenandel på forsikringsoppgjøret, begrenset oppad til kr. 7.000,- når abonnenten har vært rammet av innbrudd eller innbruddsforsøk som fører til erstatning gjennom kundens forsikringsselskap, forutsatt at varslingsanlegget var tilkoblet og aktivert, kunden var aktiv abonnent og varslingsoblater var montert synlig på boligen. Dokumentasjon fra forsikringsselskapet må foreligge før utbetaling. Kunden må omgående og skriftlig melde fra om inntruffet skade eller forhold som kan føre til erstatningskrav

 

7 Varighet – oppsigelse av abonnement/tjeneste

7.1 Abonnementet/tjenesten starter på installasjonsdag og løper frem til en av partene sier opp avtalen. Partene kan si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel, etter eventuell gratis betalingsutsettelse/bindingstid, ref. pkt. 4.6. Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i påfølgende måned etter at SVD har mottatt oppsigelsen. SVD har ingen bindingstid eller oppsigelsesgebyr ut over ovenstående, dersom annet ikke er angitt i kontrakten.

7.2 Flytting

Ved salg eller flytting fra objektet med SVD installert, vil ny eier eller leietaker kunne tre inn i den allerede etablerte abonnementsavtale. Dersom kunden ønsker varsling i sin nye bolig, tilbys dette til en fordelaktig pris, eller våre teknikere kan bistå i flytting av eksisterende varslingssystem. Ved eierskifte eller omregulering/bruksendring fra bolig til næring skal SVD varsles skriftlig. Ved all endring, skrives ny kontrakt.

7.3 Bruk av underleverandører og overdragelse av virksomheten

SVD kan engasjere underleverandører til å gjennomføre forpliktelsene som påligger SVD. Dersom SVD helt eller delvis overdrar virksomheten til andre eiere opprettholdes kundens forpliktelser i de generelle vilkår og kontrakter overfor den nye eieren.

7.4 Finansieringspartner Kunder som betaler til finansieringspartner, kan når som helst i perioden, etter eventuell gratis betalingsutsettelse/bindingstid, ref. pkt. 4.6, si opp. Utstyret må da nedbetales i sin helhet til finansieringspartner.

7.5 Næring

Angrefristloven gjelder kun for forbrukere (privatpersoner).

7.6 Fravik

Følgende produkter kan ikke sies opp og returneres uten at kunde dekker nedkoblingsgebyr, etter de til enhver tids gjeldende satser: Vannstopp, kodelås, energiprodukter, og andre alle installasjoner som ikke er standard trådløse alarmprodukter. DNA-kit kan kun returneres uåpnet.

8 Garanti

SVD gir livstidsgaranti på produktene så lenge kunde er betalende abonnementskunde og fem (5) års garanti på produktene dersom kunde har lokaltilknytning. Dette innebærer at SVD reparerer eller bytter produkter som har teknisk feil, uten ekstra kostnad for kunden. Teknisk feil som skyldes kunden, noen kunden har ansvar for eller slitasje omfattes ikke. Garantien gjelder ikke fjernkontroller eller kodebrikker, eller i tilfeller hvor service eller andre inngrep i anlegget er ikke er utført etter gjeldende instrukser. Det gis to (2) års garanti på batterier.

9 Sekundærsystem

Dersom kunden har kjøpt ett eller flere varslingssystemer som sekundærsystem til hovedkontrakt/primærvarslingen, kan det gis rabatt på ordinære priser, forutsatt at kunden har et allerede eksisterende og aktivt abonnement. Ved oppsigelse av primærvarslingen vil abonnementsprisen på sekundærsystemet justeres opp til ordinær pris.

10 Mislighold

Ved vesentlig mislighold av forpliktelse ifølge avtalen, kan den krenkede part sette en kort, rimelig frist for å få forholdet rettet. Om feil eller mangler ikke er utbedret innen fristens utløp, kan avtalen heves med 30 dagers varsel. Ved berettiget reklamasjon av tekniske leveranser skal SVD reparere eller erstatte det som ikke er i kontraktsmessig stand jfr. Forbrukerkjøpsloven § 29. SVD har ikke erstatningsplikt ut over kostnadsfri reparasjon eller utskiftning.

11 Lydopptak

Alle telefonsamtaler mellom SVD og kunde kan bli tatt opp på bånd.

12 Verneting/tvist

Hvis det oppstår tvist mellom partene skal denne søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke blir enige innen rimelig tid, avgjøres tvisten ved ordinære domstoler.

Gjeldende fra 01.01.2018.

 

Næringskunder

Avtale om kjøp av varslingsutstyr

 

1. Innledning

Disse standardvilkår gjelder for alle avtaler som omfatter kjøp av varslingsutstyr og -tjenester fra Smartvarsling Drift AS, org.nr. 919 335 424 (heretter benevnt som SVD). Standardvilkårene oversendes kunden når avtale inngås og anses akseptert av kunden med mindre denne umiddelbart og skriftlig tilkjennegir at vilkårene ikke aksepteres. Etter montering av utstyret regnes standardvilkårene under enhver omstendighet som akseptert.

2. Omfang

Varslingstjenesten omfatter kun det som er spesifisert i kontrakt og tilhørende aksjonsplan. Denne kontrakt omhandler det hele og fulle kontraktansvar mellom partene, såfremt annet ikke er skriftlig avtalt. Endringer eller tilleggsleveranser/-ytelser faktureres etter den til enhver tid gjeldende prisliste så fremt annet ikke er skriftlig avtalt. SVD kan kreve at endringer skal bekreftes skriftlig.

3. Installasjon, service og batteribytte

SVD har rett til å utføre rutinekontroll og service på varslingssystemets funksjon enten hos kunden eller via fjerntilgang til systemet så lenge kunden er abonnementskunde.

lasjon utføres av kunde, SVD eller installatør godkjent av SVD. Dersom kunde installerer selv, skal installasjonsmanual følges for at garantier skal være gjeldende. All installasjon og service utført av SVD vil utføres på hverdager i tidsrommet kl. 07:00 til 17:00.

Alle servicer skal utføres av kunde. Dersom kunde ønsker at SVD skal utføre service vil dette faktureres etter de til enhver tids gjeldende prislister. Servicer som oppstår på grunn av godkjent reklamasjon på produkt dekkes av SVD.

For både installasjon og servicer vil SVD bistå kunde med teknisk veiledning per telefon på hverdager etter de til enhver tids gjeldende åpningstider.

For bytte av batteri eldre enn 2 år fra installasjonen/siste bytte, bærer kunden kostnadene for batteri og leveranse. Batteriene kan bestilles på smartvarsling@alarm24.no eller ved å ringe +47 4000 1785. Ved bruk av batterier som ikke er godkjent av SVD, vil SVD sitt garantiansvar bortfalle.

4. Tilknytning

Alle abonnement som fordrer umiddelbar reaksjon følges opp ved kontrollringing fra SVD. Kunden skal ved oppringning Svare ved å oppgi riktig passord for avlysning av aksjon. Dersom kunden eller kundens oppgitte kontaktperson ikke svarer per telefon eller ikke oppgir riktig passord eller vedkomne bekrefter innbrudd eller annen utrykningsgrunn, fortsetter aksjonen i henhold til rutinen i avtalte abonnementstype. Aksjon avlyses dersom varslingssystemet blir deaktivert etter utløst varsling med riktig kode, fjernkontroll, app eller når kunde oppgir riktig passord. Dersom kunden selv er årsak til utløst varsling og kunden ikke har mottatt oppringning fra SVD i løpet av de etterfølgende 5 minutter, skal kunden selv ringe SVD for å stoppe aksjonen. Utrykning som følge av brukerfeil med manglende avbestilling av utrykning vil kunne bli fakturert kunden etter de til enhver tids gjeldende satser.

4.1. Internett og GPRS/GSM er anbefalt

SVD anbefaler sine kunder at varslingssystemet sender/kommuniserer både via internett og GPRS/GSM.

Dekning og tilgang til GSM-nettet varierer over tid, og fra sted til sted. SVD kan derfor ikke garantere tilgang til og/eller kontakt med GSM-nettet for alarmoverføring. Dersom GSM-nettet faller ned kan ikke SVD holdes ansvarlig og er således ikke erstatningspliktig. Om GSM-nettet eller annen overføringsvei opphører har SVD intet ansvar for å opprettholde tjenesten eller stå for erstatningsprodukt. For de kunder som er tilknyttet SVD sin vaktstasjon er SIM-kortet SVD sin eiendom og skal ikke erstattes eller på annen måte fjernes fra alarmsentralen uten skriftlig samtykke fra SVD.

Varslingsoverføring via GSM-nettet er ikke kontinuerlig overvåket. Overføringen testes jevnlig av SVD, men det anbefales at også kunden selv tester varslingsoverføringen jevnlig. Kunden plikter å melde fra til vaktstasjon umiddelbart etter utført test for å unngå unødvendig utrykning, hvis kunde har oppgradert til totalabonnement eller lignende tjeneste. Dersom kunde ikke melder fra omgående etter utført test, vil utført utrykning bli fakturert kunde. Priser og avvik fra abonnement avtales særskilt.

4.2. Lokalabonnement

Inkluderer app med mulighet for av-/påslag, se hjem-funksjon, hendelseslogg samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SVD sin mobilapplikasjon. Inkluderer SIM-kort. Kunden velger selv om Smartvarsling kun skal fungere lokalt i bygget eller om det skal sende til egen mobiltelefon. Tilknytning til vaktstasjon er IKKE inkludert. Pris kr. 49,- per måned.

4.3. Varslingsabonnement

Inkluderer app med mulighet for av-/påslag, se hjem-funksjon, hendelseslogg samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SVD sin mobilapplikasjon. Inkluderer SIM-kort. Alle hendelser overføres til en politi- og FG-godkjent vaktsentral. Ved en utløst hendelse sendes det en pushmelding og e-post til kundens telefon samt oppgitte kontaktpersoner og de ringes inntil 2 ganger for å varsle utløste detektorer. Dersom det ikke oppnås kontakt med kunden eller kunden avslutter hendelsen sendes vekter dersom SVD tilbyr vektertjeneste i det aktuelle området. Kunden belastes for vekterutrykning etter de til enhver tid gjeldende prislister. SVD dekker kostnaden ved eventuell falsk utrykning, dersom feil på utstyr er årsak. Pris kr. 280,- per måned.

4.4. Brannabonnement

Inkluderer app med mulighet for av-/påslag, se hjem-funksjon, hendelseslogg samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SVD sin mobilapplikasjon. Inkluderer SIM-kort. Brannabonnement overfører alle hendelser til kundens mobil og politi- og FG-godkjent vaktsentral. Ved en utløst brannalarm sendes det en pushmelding og e-post til kundens telefon samt oppgitte kontaktpersoner og de ringes inntil 2 ganger for å varsle utløste detektorer. Dersom det ikke oppnås kontakt med kunden eller kunden avslutter hendelsen kontakter SVD lokalt brannvesen. Det er brannvesenet som avgjør om det skal rykkes ut eller ikke. Kunden belastes for utrykning etter de til enhver tid gjeldende prislister hos SVD.  SVD dekker kostnaden ved eventuell falsk utrykning, dersom feil på utstyr er årsak. Pris kr. 150,- per måned.

4.5. Totalabonnement

Inkluderer app med mulighet for av-/påslag, se hjem-funksjon, hendelseslogg samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SVD sin mobilapplikasjon. Inkluderer SIM-kort. Abonnementene inkluderer tilgang til SVD sin mobilapplikasjon. I Totalabonnement inngår både Varslings- og Brannabonnement som beskrevet ovenfor.

4.6. Tilleggskostnader

Abonnement/garanti omfatter ikke kostnader ved oppussing, bygningsmessige eller andre endringer som berører varslingsanlegget. Skade eller feil på produktene som oppstår som en følge av slikt arbeid dekkes av kunden. Det samme gjelder:

 • Ytre fysiske påvirkninger som f.eks. hærverk, lynnedslag, brann, oversvømmelse mv.
 • Bygningsmessige endringer etter installasjonen som krever forandring eller ombygging avvarslingssystemet.
 • Inngrep ivarslingssystemet under abonnementsperiodenforetatt av kunden eller andreuten skriftlig tillatelse av SVD.
 • Pålegg fra offentlige myndigheter eller el-leverandør.
 • Feil på GSM-nettet.
 • Feilpå strømnettet/nettbortfall.
 • Service som skyldes endringer i kundens bredbåndsabonnement.
 • Feil på godkjent utstyr knyttet til SVDsitt utstyr, men som ikke er definert i kontrakten.

 

Installasjonen er gjort på bakgrunn av den informasjon SVD har fått ved montering med hensyn på husdyr og miljø. Kunden har ansvar for at eventuell ommøblering, ombygging, nye gardinoppheng, nye husdyr osv. ikke forårsaker falske varslinger eller nedsatt funksjon på varslingssystemet. SVD har rett til å forandre på plassering av komponenter på kundens bekostning dersom miljøforandringer forsaker falske varslinger. Dette gjelder kun dersom kunde benytter seg av utvidet varslingstjeneste som varsling-, brann- eller totalabonnement eller tilsvarende.

5. Betalingsbetingelser og endringer

5.1. Kredittsjekk

Ved inngåelse av avtale samtykker kunden i at SVD kan foreta kredittsjekk og innhente kredittopplysninger om kunden. SVD forbeholder seg retten til å annullere kontrakten ved ikke godkjent eller manglende kredittsjekk. Kunden er kjent med og aksepterer at SVD har behov for og rett til å foreta en ny kredittsjekk i forbindelse med nye kjøp hos SVD. Kredittsjekk vil bli gjennomført via selskapets finansieringspartner og personopplysninger vil i den forbindelse bli utlevert til finansieringspartner.

SVD vil innhente, bruke og eventuelt utlevere personopplysninger om kunden, bare innenfor de rammer som er gitt i personopplysningsloven. I henhold til pålegg fra ligningsmyndighetene er SVD forpliktet til å innhente og oppbevare fødselsnummer (11 siffer) på kunder som handler på avbetaling. Kredittkunden godkjenner at fødselsnummer innhentes og oppbevares.

5.2. Fakturering mv.

Avtalt varekjøp og installasjonskostnad faktureres etter gjennomført montering, med mindre kunden har bestilt betalingsutsettelse eller inngått nedbetalingsavtale. Ved mislighold av betaling for varekjøp og installasjonskostnader eller ved opphør av avtalen (uansett grunn) har SVD rett til å omprogrammere alarmsentralens sender, slik at kunde ikke lenger er tilknyttet SVD sin vaktsentral eller app, samt ta ned varslingsoblater- og skilter på bygningen, samt ta tilbake montert utstyr.

Løpende varslingsabonnement faktureres forskuddsvis etter de til enhver tids gjeldende intervaller, regnet fra den dagen varslingssystemet er ferdig montert. Abonnementsprisen fremkommer i kontrakten. Dersom kunden ønsker papirfaktura, tilkommer et fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser.

5.3. Endring i pris og vilkår mv.

SVD har ensidig rett til å foreta endringer av priser, tjenester og andre vilkår.

Priser er definert i de til enhver tid gjeldende prislister.

Ved mindre endringer i priser kan SVD iverksette disse endringene fra den datoen endringen har funnet sted, uten forutgående varsel til kunden.

Ved andre endringer gis det varsel 30 dager før endring trer i kraft, og regnes fra det tidspunktet SVD sendte eller publiserte meldingen. Kortere frist kan benyttes om det inntreffer en vesentlig endring i lønnsutgifter, sosiale utgifter, eller andre relevante utgifter som berører SVD.

Slike endringer vil enten bli varslet ved: (1) Publisering på SVDs kundesider eller (2) direkte henvendelser. Slike endringer anses automatisk som en del av avtalen mellom partene fra datoen de trer i kraft, med mindre avtalen bringes til opphør av en av partene før dette tidspunktet. Direkte henvendelse til kunden gis normalt gjennom epost til kunden eller sammen med faktura eller annen informasjon fra SVD.

6. Partenes plikter

6.1. Kunden sine plikter:

 • Å sørge for at 230V strømforsyning til sentralapparatet er i funksjon.
 • Å sørge for at innendørstemperaturen ikke går under 5 grader celsius eller over 55 grader celsius.
 • Å regelmessig teste alarmsystemet, og ved feil varsle SVD.
 • Ved behov å vedlikeholde branndetektorer ved å støvsuge.
 • Å behandle varslingsanlegget på en slik måte at funksjonene opprettholdes og feilvarsling unngås.
 • Å sørge for at SVDtil enhver tid har korrekt aksjonsplan med tilhørende telefonnummer og epost for kontakt.
 • Å erstatte skade eller tap som påføres SVDetter alminnelige erstatningsregler. Dette omfatter også tilfeller der kunden på erstatningsbetingende måte unnlater å forhindre varslingsutløsning eller unnlater å forhindre utrykning ved totalabonnement eller lignende tjenester, i tilfeller der det ikke er grunnlag for dette.
 • Å dekke SVDs kostnader dersom kunde ikke er hjemme ved avtalt tid for installasjon eller service. Kunde vil faktureres etter den til enhver tids gjeldende timepris for installatør.

6.2. Smartvarsling sine plikter:

I tillegg til plikter beskrevet vedrørende installasjon og abonnement, har SVD plikt til å sørge for testsignal til SVD på nye varslingsanlegg med tilknytning. Varslingssystemet tester jevnlig automatisk varslingsoverføringen på de typer anlegg hvor dette er påkrevd.

6.3 Mislighold

Ved vesentlig mislighold av SVD sine forpliktelser etter avtalen, kan kunden sette en kort frist for å få forholdet rettet. Om feil eller mangler ikke er utbedret innen fristens utløp, kan avtalen heves med 30 dagers varsel. Ved berettiget reklamasjon av tekniske leveranser har SVD rett til å reparere eller erstatte (omlevere) det som ikke er i kontraktsmessig stand. SVD har ikke plikt til å dekke kostnader eller erstatning ut over kostnadsfri reparasjon eller utskiftning.

Ved vesentlig mislighold av betaling av løpende abonnement har SVD rett til å midlertidig koble ut tjenesten med samtidig varsel inntil utestående beløp er betalt. Betalingsmisligholdet er alltid vesentlig dersom forfalt faktura er oversittet med to måneder. Kunden plikter fortsatt å betale for tjenesten selv om tjenesten i et slikt tilfelle midlertidig er koblet ut. Fakturering gjennom finansieringspartner faktureres månedlig.

7. Ansvar og begrensninger

Ansvaret SVD kan påføres i henhold til gjeldende avtale og etter norsk lov, dekkes av vår ansvars- og garantiforsikring. SVDs ansvar er begrenset oppad til kr. 100.000,- ved både personskade og eiendomsskade. SVDs ansvar omfatter ikke indirekte skade eller følgeskade.

SVDs ansvar for tap eller skade er videre begrenset således at abonnementet ikke overflødiggjør kundens egen forsikringsdekning, og kunden anbefales å tegne forsikring som dekker innbrudd, brann, hærverk, vannskade, lynnedslag, naturkatastrofer og lignende.

SVD er ikke ansvarlig for skade, tap som følge av teknisk svikt på varslingssystemet eller manglende tjeneste når dette ikke skyldes grov uaktsomhet hos selskapet eller dets ansatte.

SVD er ikke ansvarlig for skade, tap eller forsinkelser som følge av krig, krigslignende situasjoner, streik, lockout, boikott, blokade, naturkatastrofe eller lignende omstendigheter, uansett om SVD skulle være part i eller offer for slike hendelser. Dette gjelder også større hendelser utenfor SVDs kontroll som berører vår normale tjeneste.

SVD er ikke ansvarlig for konsekvenser av lovendringer eller pålegg fra offentlige myndigheter. SVD er ikke ansvarlig for eksterne komponenter knyttet til varslingssystemet, og konsekvensen av uteblitt virkning av disse. SVD dekker abonnentens egenandel på forsikringsoppgjøret, begrenset oppad til kr. 7.000,- når abonnenten har vært rammet av innbrudd eller innbruddsforsøk som fører til erstatning gjennom kundens forsikringsselskap, forutsatt at varslingsanlegget var tilkoblet og aktivert, og kunden har aktivt abonnent. Dokumentasjon fra forsikringsselskapet må foreligge før utbetaling. Kunden må omgående og skriftlig melde fra om inntruffet skade eller forhold som kan føre til erstatningskrav.

8. Varighet – oppsigelse – flytting

8.1. Varighet og oppsigelse

Abonnement på varslingstjenesten starter på installasjonsdag og har bindingstid som spesifisert på kontrakten. Etter utløp av bindingstiden kan Partene si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i påfølgende måned etter at SVD har mottatt oppsigelsen. Ved oppsigelse faktureres kunden et bruddgebyr etter de til enhver tids gjeldende satser.

Det er kun tjenesten som er oppsigelig, dvs. tilknytningen og valgte tjeneste. Utstyret som er kjøpt er kundens eiendom, og kan ikke sies opp eller returneres.

Ved en oppsigelse plikter kunden å selv demontere varslingsoblater og -skilter og sende dette i retur til SVD. Om kunde ønsker at SVD skal utføre demonteringen vil dette faktureres etter de til enhver tids gjeldende prislister. Kunde plikter da å gi SVD adgang på dagtid. I den grad det oppstår merker, skader etc. som naturlig følge av dette arbeidet, er SVD ikke pliktig til å dekke kostnader til oppussing eller lignende.

8.2. Flytting

Ved salg eller flytting fra objektet med SVD installert, vil ny eier eller leietaker kunne tre inn i den allerede etablerte abonnementsavtale. Alternativt kan våre teknikere bistå med flytting av eksisterende varslingssystem, priset etter de til enhver tids gjeldende prislister. Ved eierskifte eller omregulering/bruksendring fra bolig til næring skal SVD varsles skriftlig. Ved all endring skrives ny kontrakt.

8.3. Bruk av underleverandører og overdragelse av virksomheten

SVD står fritt til å engasjere underleverandører til å gjennomføre forpliktelsene som påligger SVD. Dersom SVD helt eller delvis overdrar virksomheten til andre, opprettholdes kundens forpliktelser i de inngåtte kontrakter og disse kontraktsvilkår overfor den nye eieren.

9. Garanti

SVD gir livstidsgaranti på produktene så lenge kunde er betalende abonnementskunde og to (2) års garanti på produktene dersom kunde har lokaltilknytning. Dette innebærer at SVD erstatter produkter som har teknisk feil, uten ekstra kostnad for kunden. Feil og mangler som skyldes kunden eller noen kunden har ansvar for, omfattes ikke. Garantien gjelder ikke fjernkontroller eller kodebrikker, eller i tilfeller hvor service eller andre inngrep i anlegget er ikke er utført etter gjeldende instrukser. Det gis to (2) års garanti på batterier. Garantien kan ikke gjøres gjeldende mot SVD sin finansielle partner og bortfaller ved eventuell konkurs eller insolvens.

10. Sekundærsystem

Dersom kunden har kjøpt ett eller flere varslingssystemer som sekundærsystem til hovedkontrakt/ primærvarslingen, kan det gis rabatt på ordinære priser, forutsatt at kunden har et allerede eksisterende og aktivt abonnement. Ved oppsigelse av primærvarslingen vil abonnementsprisen på sekundærsystemet justeres opp til ordinær pris.

11. Lydopptak

Alle telefonsamtaler mellom SVD og kunde kan bli tatt opp på bånd.

 

12. Verneting

Ved tvist som ikke kan løses i minnelighet skal sak anlegges med Oslo som verneting.